O NÁS

Stavebná firma TOP METAL, s.r.o. je regionálna súkromná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2006. Za toto obdobie nadobudla bohaté skúsenosti a dokázala presadiť hlavne kvalitnou prácou, o čom svedčia referencie.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín pod číslom 16914/R. Taktiež je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2019/3-PO-E839 a taktiež je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, aby sa mohla zúčastňovať verejných súťaží.

Disponuje skúsenými špecialistami, technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou. Toto všetko jej umožňuje sa prispôsobiť sa v maximálnej miere Vašim požiadavkám.

Firma zaviedla systém riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015, normu na systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a normu na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018.

Realizujeme:

Spoľahlivý partner našich projektov.

PQM logo ISO certifikat

CERTIFIKÁCIA

REALIZOVANÉ PROJEKTY

NAŠA TECHNIKA

INTEGROVANÁ POLITIKA

Vedenie stavebnej firmy Top Metal, s.r.o. si je vedomé zodpovednosti za kvalitu, bezpečnosť práce všetkých zamestnancov a celkovou ochranou životného prostredia, preto zavádza do praxe Integrovanú politiku manažérstva. Súčasne na seba berie záväzky zabezpečenia a naplnenia jednotlivých bodov tejto politiky poskytnutím nevyhnutných zdrojov.

Zameranie na spokojnosť zákazníka je v súlade s celkovým zámerom firmy. Vedenie i pracovníci firmy sú vedomí, že prosperita firmy závisí na kvalite poskytovaných služieb. Preto neustále zlepšujeme procesy na všetkých úrovniach tak, aby sme boli spoľahlivým a flexibilným partnerom našich zákazníkov.

Integrovanú politiku manažérstva, ktorá je pravidelne preskúmavaná vedením, je zameraná do niekoľko oblastí:

Zákazník a zainteresované strany

Svojich zákazníkov a relevantné zainteresované strany chceme presvedčiť kvalitou našej práce a trvale sa zaradiť medzi najlepšie a najvýhodnejšie spoločnosti v poskytovaní našich služieb.

Chceme plniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov zainteresovaných strán tak, aby boli spokojní. Naším cieľom je získať ešte viacej zákazníkov, zlepšiť spoluprácu s nimi a zainteresovanými stranami.

Spolupracovníci

Spolupracovníkov považujeme za základný zdroj úspechu spoločnosti, preto ich schopnosti rozvíjame trvalým vzdelávaním a neustálou motiváciou s cieľom zlepšovania kvality, úrovne životného prostredia a zvýšením bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti.

Každý pracovník si je vedomí svojou zodpovednosťou za kvalitu svojej práce v rozsahu, ktorým sa podieľa na celkovej činnosti nutnej pre realizáciu obchodných zákaziek v požadovanej kvalite.

Organizácia

Realizácia jednotlivých procesov a jednoznačnosti informačných tokov je zaručená presným vymedzením organizačných väzieb. Celá spoločnosť je vedená procesne.

Každá činnosť, ktorá ma vplyv na kvalitu poskytnutých služieb a spokojnosť zákazníkov, napĺňaním záväzných požiadaviek v oblasti kvality, je stanovená záväznými postupmi, ktoré zabezpečujú dosiahnutie požadovaných výsledkov so zámerom eliminovať riziká majúce vplyv na kvalitu, prijímať opatrenia na ich minimalizovanie. Spoločným úsilím hľadať príležitosti na skvalitnenie procesov a služieb.

Celá spoločnosť sa zaväzuje plniť záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha. Trvalým cieľom je neustále zlepšovať integrovaný systém manažérstva, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť vysokej úrovne firemnej kultúry a firemného image. Značnú pozornosť venovať pracovnému prostrediu všetkých zamestnancov úzko súvisiacimi s bezpečnosťou a hygienicky nezávadnou prácou, s produktivitou práce, efektívnosťou poskytnutých služieb, a teda s prosperitou spoločnosti.

Životné prostredie a BOZP

Uplatňujeme systém s ohľadom na ochranu životného prostredia – šetríme prírodné zdroje. Dôslednou prevenciou predchádzame haváriám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie zamestnancov a ovplyvňovali zainteresované strany. Chceme stále zvyšovať povedomie o ochranu životného prostredia so zámerom eliminovať, resp. minimalizovať identifikované riziká. Vyhodnocujeme rozsah rizík a hľadáme príležitosti zlepšovania environmentálneho správania našich činností a služieb, i v oblasti systému manažérstva BOZP.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia. Návrhy a definované opatrenia získané konzultáciami a spoluúčasťou pracovníkov sú akceptované a podporované.

Našou filozofiou v oblasti zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neustále zlepšovanie, preto vedenie spoločnosti Top Metal, s.r.o. očakáva od všetkých svojich spolupracovníkov vysokú a trvalú angažovanosť.

0

Vybavených emailov..

0

kubíkov prevezenej zeminy..

0

zlomených lopát, špachtlí a kelní..

0

spokojných zákazníkov!

KONTAKT

Stavebná firma TOP METAL, s.r.o.
Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
IČO: 36 656 259
IČ DPH: SK2022229506

Autorské práva TOP METAL, s.r.o. ©
Všetky práva vyhradené, 2024.